اخبار و مقالات مربوط به اقوام ایرانی

اقوام ایرانی‌تباراقوام ایرانی‌تبار

اقوام ایرانی‌تبار، گروه قومی هستند که از تبار اقوام ایرانی‌زبان باستان‌اند.این گروه قومی در سراسر فلات ایران٫ از هندوکش تا آناتولی مرکزی و از آسیای میانه تا دریای پارس) - منطقه‌ای که گاهی ایران‌زمین نامیده می‌شود، پراکنده شده‌اند

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

یزدان هوشور :‌ تاریخ ایران سراسر مبارزه علیه بیدادگری و سلطه ی بیگانگان بوده است و علیرغم اختلاف عمیق و دشمن گونه با حاكمان وقت اتحاد و یگانگی در هر قبیله و عشیره ای به خوبی مشهود بوده است.

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

خوب چهر كشاورزی : همه مي دانيم كه نخستين ايرانيان در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره نخست پيش از ميلاد از آسياي ميانه به سمت جنوب غرب و به فلات ايران مهاجرت كردند. مجموعه ي جغرافيايي و سياسي اي كه از وحدت دشت آبرفتي عراق و فلات ايران پديد آمد ايرانشهر خوانده شد. اسكان، كشاورزي و بازرگاني در ايرانشهر و غرب آسياي ميانه يا ماوراء النهر در طول سده هاي بعد ، موجب حضور دائمي ايرانيان در اين نواحي شد.