اخبار و مقالات مربوط به شهر کالبد است یا سازمان اجتماعی؟

شهر کالبد است یا سازمان اجتماعیشهر کالبد است یا سازمان اجتماعی

نسیم ایران منش : شاید بتوان بطوز خلاصه و دریک جمله چنین گفت " شهر کالبدی است که برای یک سازمان اجتماعی شکل گرفته است".
ما شهرها را همواره به صورت بیان کالبدی عملکردهای سکونت ، سیاست و حکومت ، مذهب و تشریفات دیده ایم که در اقلیم ها و مکان های جغرافیایی متفاوت به صورت های مختلف بروز می کند.

 
فهم شهر را بشناسیم - شهر کالبد است یا سازمان اجتماعی فهم شهر را بشناسیم - شهر کالبد است یا سازمان اجتماعی

بیژن علی آبادی : این مقاله برداشت آزاد از کتاب نظریه شهری( ارزیابی انتقادی ) تالیف جان رنه شورت و نظرات نگارنده می باشد.
به منظورشناخت و مفهوم شهر لازم است مختصری به نظریه شهری و سپس در مورد موضوع کلام پرداخته شود .شهرها ازنظر شهر وشهریت دارای پارامترهائی بوده که ضمن بیان آنها نکاتی از بزرگان شهرساز نیز بیان خواهدشد ...

 
شهر سازمان اجتماعی کار آمد درکالبدی قابل زیستشهر سازمان اجتماعی کار آمد درکالبدی قابل زیست

یزدان هوشور : شهر پدیده ای چند وجهی با مفاهیمی بسیار پیچیده است که نگرش به آن از یک زاویه ویک منظر چیزی را برای ناظر ومحقق روشن نمی نماید .شهرهائی که امروز ما با آن سروکار داریم را می توان موجودی هو شمند، برنامه ریز، باتحرک وکاملا منضبط تصور نمود...

 
شهر کالبد است یا سازمان اجتماعی؟شهر کالبد است یا سازمان اجتماعی؟

شهر یک لغت پهلوی shahr و اوستائی آن (خشتره) xshathra از ریشه xshi به معنی شاهی کردن، فرمان راندن، توانستن و یارستن است. در برهان قاطع آمده: "شماره بسیار ازخانه ها و عمارات و خیابان ها و کوچه ها که در ناحیه ای محدود قرار دارند."
کالبد در زبان پهلویkalpadh به معنی (شکل، صورت) است. این لغت در فرهنگ معین به هفت معنی آمده.