اخبار و مقالات مربوط به فناوری

زلزله و ضرورت ارتقای صنعت ساختمانزلزله و ضرورت ارتقای صنعت ساختمان

علیرغم پیشرفت های چشمگیر بشر در زمینه های علوم و فناوری و دستیابی به بسیاری از مطالب علمی و قدرت پیش بینی حوادث طبیعی، که به صورت بلایای مختلف از قبیل سیل، زلزله، طوفان، گردباد و آتشفشان نازل می شوند، انسان قادر به جلوگیری از وقوع آن ها نیست.
از این رو با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی هر منطقه، با دانش و تکتولوژی در زمینه پیش بینی این حوادث طبیعی می توان به راهها و اقداماتی اندیشید و از عواقب و صدمات این نوع بلایای آسمانی، در امان ماند.

 
برگزاری سلسله سخنرانی¬های «فناوری¬های نوین ساختمان»برگزاری سلسله سخنرانی¬های «فناوری¬های نوین ساختمان»

نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از سیستم¬های ساختمانی و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک¬سازی، افزایش عمر مفید ساختمان¬ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. از سوی دیگر بر اساس تبصره 6 قانون بودجه دولت موظف به افزایش تولید صنعتی ساختمان¬ها در مجموعه ساخت و سازهای کشور گردیده است. در این راستا سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و آشنایی با سیستم¬ها و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.