اخبار و مقالات مربوط به مصائب یک کلانشهر

مصائب کلانشهر - علی آبادیمصائب کلانشهر - علی آبادی

طبق تعريف بین‌المللی که توسط سازمان ملل متحدآورده شده کلان‌شهر یا مادر شهر به شهرهایی گفته می‌شود که بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از این رو از دیدگاه تعریف بین‌المللی در ایران تنها شهر تهرانبه عنوان کلان‌شهر شناخته می‌شود.

 
مصائب یک کلانشهرمصائب یک کلانشهر

گیتی اعتماد : تصور ما از یک کلانشهر کمال مدنیت و شهرنشینی بشر در طول قرنهاست که در قرن بیستم و اکنون در قرن بیست یکم یا هزاره سوم به بار نشسته است...

 
مصائب یک کلان شهرمصائب یک کلان شهر

فرخ باور : شاید یک رفتگر بیشتر از یک کارشناس شهرسازی یا یک معمار نامدار و پایدار، یا یک مدیر شهرداری بتواند مصائب کلان شهر را بطور زنده، بدون آمار و نمودار توضیح دهد...

 
آینده شهر تهران در صورت استمرار وضعیت و شرایط فعلی : احتراز از تهران سیاه آینده شهر تهران در صورت استمرار وضعیت و شرایط فعلی : احتراز از تهران سیاه

ترانه یلدا : سياست‌هاي اقتصادي و مديريت شهري لازم براي رسيدن به اهداف طرح جامع سال 49 و ساخت و ساز در مراكز 10 گانه پهنه‌ مركزي، مراكز 6 گانه شرقي و غربي كلانشهر، توسعه جديد در مناطق 21 و 22 و ... فراهم نياید، و در تمام طرح‌هاي موضعي و موضوعي ياد شده در طرح تهران و طرح‌هاي تفصيلي مناطق فعاليت و سرمايه‌گذاري نشود، تهران راهي را كه تاكنون براساس طرح جامع 49 و سياست‌هاي بخشنامه‌اي بعد از آن رفته است، ادامه خواهد داد.