اخبار و مقالات مربوط به معماری مساجد

 معماری مسجد در دوراهی سنت و مدرنیته معماری مسجد در دوراهی سنت و مدرنیته

معماری معاصر برای گره خوردن به مفاهیمی چون مسجدسازی نیازمند طراحی شیوه‌ای آینده‌گرا متکی بر ریشه‌های معماری اسلامی در ایران است. این شیوه بدون اتکا بر خلاقیت و یکتایی طراحی غیرقابل دستیابی است، اما بی‌شک مسیری است که از گلوگاه تاریخ عبور می‌کند.

 
معماری مساجد ما نیاز به نقد جدی دارندمعماری مساجد ما نیاز به نقد جدی دارند

این گفت و گو با دکتر غلامحسین مصطفوی تلاش دارد که مفاهیم مهم و اساسی معماری مساجد را در قالب گفتارهای ساده و قابل فهم برای عموم مردم مطرح کند چرا که مصاحبه شونده بر این باور است که در ساخت و ساز مساجد، بیش از آن که معماران دخیل باشند، توانمندی‌های اجتماعی و مردمی نقش دارد.

 
یادداشت/ مسجدها از شمال شهر تا جنوب شهریادداشت/ مسجدها از شمال شهر تا جنوب شهر

فرزان احمدنژاد: متأسفانه در دو دهه گذشته شاهد این هستیم که در معماری مساجد و تزئینات وابسته به معماری آن، تغییر که نه، بلکه تخریبی آن هم نه از سر عمد که از سر بی‌توجهی در حال وقوع است.

 
مسجد کبود؛ فیروزه اسلام در تبریزمسجد کبود؛ فیروزه اسلام در تبریز

اگر چه که گلدسته یکی از ویژگی های معماری مساجد اسلامی به شمار می رود اما جالب است که یکی از زیباترین مساجد جهان که به مسجد کبود شهره است نه تنها گلدسته ندارد بلکه معمارانش در طراحی آن بسیاری از اصول پیش فرض معماری اسلامی را تغییر داده و به کیفیت بنایی منحصر به فردی رسیده اند که امروزه در تمام دنیا شهره است.

 
مسجد جامع اصفهان، بنای نادری از دوره سلجوقیمسجد جامع اصفهان، بنای نادری از دوره سلجوقی

بنا بر شواهد تاریخی، مسجد جامع اصفهان بر روی ویرانه‌های مسجد قدیمی‌تری ساخته شده که اعراب ساکن قریه طهران در اصفهان در قرن دوم هجری در یهودیه بنا کرده بودند. مسجد اولی نیز بر خرابه‌های ابنیه‌ای مربوط به اواخر دوره ساسانی برپا شده که‌‌ همان آتشکده بوده است.

 
قدیمی‌ترین مسجد ایران را بشناسید/ مسجد تاریخانه؛خانه خدا در دامغانقدیمی‌ترین مسجد ایران را بشناسید/ مسجد تاریخانه؛خانه خدا در دامغان

مسجد تاریخانه بعد از مسجد فهرج قدیمی‌ترین مسجد ایران به حساب می‌آید اما آن را سمبل حضور معماری ساسانی به عنوان نخستین بسترهای ظهور معماری اسلامی می‌دانند. تاریخ به ما نشان می‌دهد که چطور معماران خوش ذوق ایرانی، بنایی اسلامی می‌ساخته‌اند.

 
امیرچخماق؛ مسجدی از روزگار تیموریانامیرچخماق؛ مسجدی از روزگار تیموریان

مسجد امیرچخماق که بخشی از مجموعه میدان امیرچخماق است و به مسجد جامع نو و مسجد دهوک نیز شهرت دارد، از حیث زیبایی و اعتبار پس از مسجد جامع شهر یزد قرار می‌گیرد.

 
مسجد جامع سبزوار؛ تنها یادگار سربدارانمسجد جامع سبزوار؛ تنها یادگار سربداران

مسجد جامع سبزوار تنها مسجد به جا مانده از حکومت سربداران است و به همین دلیل یکی از مهمترین مساجد تاریخی کشور به حساب می آید.

 
قهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢقهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﮫﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮای آن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از طﺮاح راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از طﺮح راﯾﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد.

 
 معماري مساجد؛ زيبايي از ياد رفته معماري مساجد؛ زيبايي از ياد رفته

سیروس بزرگ گرایلی : 21 آگوست (30 امرداد)، روزي كه مصادف است با به آتش كشيدن مسجدالاقصي به دست صهيونيست‌ها، به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران و از سوي سازمان كنفرانس اسلامي، روز جهاني مسجد نام‌گذاري شده است.