در نبردی که در نزدیکی نهر مهماندوست دامغان روی داد، تلفات سنگینی بر افغان‌ها وارد آمد. آنها پس از این شکست به تهران گریختند و در این شهر بعد از غارت اموال مردم و اندکی استراحت با زحمت خود را به اصفهان رساندند. کمی پس از آن نادر، شاه طهماسب ثانی را از سلطنت خلع کرد و به سبزوار فرستاد. آنگاه به جنگ عثمانی‌ها رفت و پس از شکست آنان به گرجستان لشکر کشید. برای لشکرکشی به هندوستان با لشکری بزرگ به سوی تهران حرکت کرد. نادر طی اقامت در تهران دست به اقداماتی زد که آوردن دسته‌ای از کلیمی‌ها به تهران و اسکان آنان در بیرون حصار شهر (احتمالا عودلاجان) از آن جمله است. او همچنین اقدام به ترجمه انجیل به زبان فارسی کرد.

منبع: برگرفته از کتاب «جغرافیای تاریخی تهران» نوشته «محسن معتمدی»

برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد