کشاورزی، باغداری و تولید میوه رونق بسیار داشت. به‌دلیل حاصلخیزی خاک، ثروت آبی فراوان فرآورده‌ها و تولیدات کشاورزی مختلفی به‌دست می‌آمد که از مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن می‌توان به کرباس، پنبه، برد غضاره(نوعی خاک سفالگری)، سنجد و زعفران اشاره کرد. و از میوه‌های آن انارهای معروف به تهرج، انار مشهور به املیسی، شفتالو خشک، انگور، خربزه، انجیر و هلو بوده است و از دیگر محصولات ری بادام بود.

منبع: علی غلامی‌فیروزجانی، «اهمیت اقتصادی ری در قرن چهارم و پنجم هجری»، تاریخ‌پژوهی، ۱۳۹۴.