به این ترتیب قوام برای سومین بار به مقام نخست‌وزیری رسید. او ۱۸ مرداد از مجلس رای اعتماد گرفت‌. اما احزاب سیاسی تازه‌تاسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود، نگران بودند. قوام در این دوره از یک‌سو خود را با سیاست آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد با این همه تصمیم قوام برای استخدام مجدد مستشاران آمریکایی از جمله استخدام دکتر میلسپو و کلنل شوارتسکف برای نظم دادن به سیستم مالی و ژاندارمری کشور، موجی از مخالفت را در جامعهو در میان مردم‌، روحانیون و مطبوعات برانگیخت‌. حتی وزیر دارایی وقت که احساس می‌کرد آمدن میلسپو نوعی مداخله در کار وی است، از مقام خود استعفا کرد و قوام به جای او «اللهیار صالح‌» رئیس هیات اقتصادی ایران را در آمریکا که در عقد قرارداد مربوط به استخدام میلسپو و همکاران او نقش مهمی ایفا کرده بود، به تهران احضار و به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کرد.

برگرفته از دنیای اقتصاد