تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،15-6-1396
تعداد بازدید :281

فساد مالی و حکومت های فاسد

ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام های دولتی و حکومتی دست یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد و بهره برداری های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند. عامل اصلی اعتراض های مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود. از طرفی، بحران های اقتصادی به وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه حاکم، چپاول ثروت های ملی و عمومی و همچنین وجود مقامات بلندپایه حکومتی و دولت های فاسد بوده است. صاحب نظران خارجی و اندیشمندان بسیاری بر این مطلب تاکید دارند. فساد و رشوه خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش ها و عادت های اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه سنتی ایران در تعارض بود که منجر به همین دوگانگی شدید طبقاتی شد.

 

به عنوان مثال، ملت ایران در سال های 54 -1352، از خود شاه شنیده بودند که درآمدهای نفتی کشور سه و یا چهار برابر شده است. بر همین اساس آنان سوال می کردند که چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده اند و آن همه ثروت به یکباره چه شد و کجا رفت؟ از آنجا که رشوه خواری و فساد مالی برخی از اعضای خاندان سلطنتی، شخص شاه و دولت های به قدرت رسیده بر همگان آشکار بود، جامعه آگاه ایران با دیده شک، تردید و انزجار به رژیم نگاه می کرد و این وضعیت برای آنان تحمل ناپذیر بود. دامنه فساد آن قدر گسترش یافته بود که یکی از خبرنگاران خارجی با اشاره به جریان مبارزه با فساد در ایران نوشته بود «این کار، غیرممکن به نظر می رسد، چراکه پای همه به نحوی گیراست.» دامنه فساد و سوءاستفاده های مالی اطرافیان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حکومت های گذشته و به ویژه در دستگاه پهلوی آن قدر وسیع و گسترده بود که از دید پژوهشگران خارجی نیز دور نمانده است؛ آنها بیشترین موارد فساد مالی را مربوط به خانواده پهلوی و دربار شاه می دانند. چه بسیار سوءاستفاده هایی که توسط یک وزیر یا مقام بالای مملکتی صورت می گرفت و به راحتی از آن می گذشتند، درحالی که یک کارمند ساده با دریافت مختصر رشوه ای محاکمه و زندانی می شد.

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید