در بخش‌هایی از این قانون آمده بود: «سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره‌می‌شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی نبوده و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که طبق بند ۴‌این قانون وضع می‌شود.

۱ - هزینه سازمان از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور و کمک و درآمدهای اختصاصی سازمان تامین می‌شود.

۲ - سازمان می‌تواند برای اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی و هنری نسبت به تاسیس شرکت‌هایی که اساسنامه آنها به تصویب کمیسیون‌های‌ آموزش و پرورش و دارایی و امور استخدام مجلسین خواهد رسید اقدام کند یا با موافقت کمیسیون‌های نامبرده در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری و مشارکت کند.