در دانشگاه جندی‌شاپور، دوره ساسانیان هم بخشی به گردآوری اطلاعات درباره بیماری‌های دریانوردان و راه‌های درمان آنها اختصاص داشته ‌است. اما نخستین کتابی که در این باره نوشته شد، بخشی از کتاب جامع فردوس الحکمه است که توسط علی بن ربان طبری (تبرستانی)، پزشک ایرانی، گردآوری و تالیف شده‌ است. ربان تبرستانی، یک پزشک بود که طی سفرهای فراوان دریایی خود اطلاعاتی درباره بیماری‌های دریانوردان و درمان آنها گردآوری کرد. او یادداشت‌های ارزشمند خود را برای پسرش علی به ارث گذاشت. علی‌بن‌ربان طبری نخستین کتاب جامع در پزشکی را نوشت که بخشی از آن به بیماری‌های دریایی و درمان آنها اختصاص داشت. هم او بود که در زمان اقامتش در شهر ری به آموزش پزشکی پرداخت و رازی پزشک نامدار ایرانی و کاشف الکل، شاگرد او بود و اصول علم طب را از وی فراگرفته بود. ابوعلی‌سینا هم در بخش پنجم کتاب قانون، بیماری‌های کل بدن، فصلی را به بیماری‌های دریایی اختصاص داده‌ است. علی‌بن عباس اهوازی نیز در دانشنامه پزشکی خود در سده چهارم هجری در این زمینه مطالبی را ارائه کرده ‌است.

بخشی از یک مقاله به قلم جعفر سپهری