مقالات گذشته

تصویر یک آرزوتصویر یک آرزو

مهرنوش محمود زاده خلیلی : هنگامی که واژه «شهر» را به کار می بریم، نه با دیدن شهر تنها با شنیدن آن واژه، یعنی چیزی غیر از خود «شهر» تصوری از ان در ذهنمان پدید می آید. البته هنوز نمی دانیم چگونه شهری است، چه اندازه ای دارد و با چه قدمتی است...

 
از شهر (مقالات گذشته – زمستان 1387)از شهر (مقالات گذشته – زمستان 1387)

علی مدنی پور : در دوران های پیشین، شهر را با معنایی نسبتاً محدود تعریف می کردند، حال آنکه در زمانه ما، شهرها را باید با انعطاف بیشتری بشناسیم. اقتصاد کشاورزی، ساختار اجتماعی در هم تنیده، خانوارهای گسترده، فضای محدود در میان حصار، نقش مشخص نهادهای فرهنگی و سیاسی در سازمان فضایی شهر، و حرکت با پای پیاده از جمله ویژگی های شهر در طول تاریخ بوده است.

 
شناخت شهر (مقالات گذشته-زمستان 1387)شناخت شهر (مقالات گذشته-زمستان 1387)

محمد منصور فلامکی : در حدود نه سال پیش – یا کمی کمتر از این – به مناسبتی، خواستم که برای شناخت شهر راهی پیدا کنم که به سوهایی مطلوب بنگرد؛ نه از جامعیت به دور بماند و نه به شاخص های مهم (اما فرعی بر ذات شهر) چندان که زیاده، خیره شود. در آن فرصت، «مقطع شهری» به مثابه ابزاری برای ورود به شهر را برگزیدم و در چهار نوبت، چهار صفحه، بر آن نگاشتم و امروز، نه از آن یادداشت ها می گذرم و نه بر آنها متکی خواهم بود!

 
مهندسان و بازسازی روستاهامهندسان و بازسازی روستاها

جلب نظر فرهیختگان جامعه به وضعیت موجود روستاها و دعوت از تمامی کارشناسان، می تواند مسئولان و دولت مردان را برای رسیدن به جامعه ی سالم، امیدوار و به دور از تبعیض یاری نماید.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)

ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجار، در طول پنجاه سال سلطنت خود، بیش تر اوقات را در سفر به سر می برد و در ضمن گشت و گذار، خاطرات روزانه اش را هم یادداشت می کرد.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)

آرمینوس وامبری خاور شناس پرآوازه مجاری که 26 سال قبل از سفر مذکور شاه، از دروازه شاه عبدالعظیم، تهران را به مقصد قم ترک کرده بود، این زیارتگاه را مکان فوق العاده با حرمتی قلمداد کرده است.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)

دکتر هاینریش بروگش، مستشرق آلمانی به عنوان مستشار همراه یک هیئت سیاسی به ایران آمده بود و بعد عهده دار مقام سفارت شد. از سمت کاشان و با خوشحالی وارد قم شد.

 
نقش موزه ها در رشد و تعالی فرهنگی جوامعنقش موزه ها در رشد و تعالی فرهنگی جوامع

امروز وجود «موزه»، بویژه موزه های باستان شناسی و هنری در هر شهر، نماد و مظهر رشد و کمال فرهنگی مردم آن شهر محسوب می شود.

 
موزه، زبان گویای ابزارهای خاموشموزه، زبان گویای ابزارهای خاموش

واژه موزه، اصلا لغتی است برای مجموعه نه الهه یونانی که بعداً به صورت موزه به کار رفت و جنبه اعتقادی برای ملل داشت.

 
آموزش و موزهآموزش و موزه

قرار بر این نهاده ام که چکیده تجربیات خود را به عنوان دانشجوی باستان شناسی که هشت سال در موزه – مدرسه تحصیل کرده ام، بیان نمایم و شما را با آن آشنا کنم. برای این منظور ...