اخبار و مقالات مربوط به هنرمند و جامعه مدرن

هنرمند و جامعه مدرن و "پيوندش" با کیفیت زندگی و معماریهنرمند و جامعه مدرن و "پيوندش" با کیفیت زندگی و معماری

داريوش زمانی : "دیگران" وقتی لحظه ای از تاریخ را زندگی کردند و به هر طریقی نقدش نمودند و تجربه، "آن لحظه" را سکویی برای قدمی دیگر به بالا ثبت نمودند و لحظاتی دیگر از زندگی را آزمودند و نه برگشت به عقب و نقد خجولانه گذشته.

 
جایگاه هنر و هنرمند درجامعه ی مدرنجایگاه هنر و هنرمند درجامعه ی مدرن

امیر جوانبخت : هنرمند سنتی جایگاه خاصی در جامعه داشت و اکثر مردم اورا میشناختند و برایش احترام خاصی قائل بودند. خطاطان ، نقاشان سفالگران و معماران هرکدام جایگاه خاص خود را داشتند ...

 
هنرمند و جامعه مدرنهنرمند و جامعه مدرن

غزال کرامتی : از منظر افلاطون، هنرمند به جنون الهی دچار بود و به همین دلیل، توانمندی ارائه تفسیر ( های ) جدید از واقعیت موجود را داشت؛ ارائه تفسیر از واقعیتی که خود تصویری و سایه ای از واقعیت برتر و والاتر است؛ اصلی که، اصلا توسط انسان زمینی، قابل ادراک نیست...

 
هنر مند و جامعه مدرن هنر مند و جامعه مدرن

نسیم ایران منش : واژه مدرن به معنی تازه و باب روز است ، تاریخ معماری ظهور جامعه مدرن را مقارن با جنبش رنسانس در اروپا می داند و انسان مداری را به عنوان مبنای شکل گیری جامعه مدرن اعلام می کند . یعنی مدرنیته را به عنوان عصری بعد از قرون وسطی تعریف می کند که در آن عقل جانشین تفکرات ذهنی می گردد....

 
هنرمند و جامعه مدرنهنرمند و جامعه مدرن

خوبچهر کشاورزی : نمیدانم اولین باری که انسانی، خطی بر زمین، کوه، ویا بر ماسه های کنار دریا کشید واز این کار لذت برد، و یا وقتی خوشحال ویا بسیار غمگین شد واز سر هردوی اینها، و از برای انتقالشان، در نهایت شعور از سینه خود صداهائی درآورد و احساس آرامش کرد...

 
جامعه مدرن وهنرمند و سرگشتگیجامعه مدرن وهنرمند و سرگشتگی

یزدان هوش ور : پویائی یکی از خاصیت های انسان وجوامع انسانی است ، هیچ جامعه ای بدون حرکت وجود ندارد...

 
هنرمند در جامعه مدرن (برداشت آزاد )هنرمند در جامعه مدرن (برداشت آزاد )

بیژن علی آبادی : نگارنده به منظور دستیابی به ماهیت و اصلیت موضوع منابع مختلف در این باب را مورد مطالعه قرارداده و مقاله ای که در ذیل به رشته تحریر در آمده برداشت شخصی از آن مقالات و منابع میباشد و امید است توانسته باشد ادای مطلب نماید .