مجموعه سازه های آبی شوشتر

مجموعه سازه های آبی شوشتر، شوشتر، خوزستان، سده سوم میلادی، قدمت 1800 سال
9

مجموعه سازه های آبی شوشتر در دوران ساسانیان جهت بهره برداری از نیروی آب به عنوان محرک آسیاب های صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب ها، آبشار ها، کانال ها، و تونل های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریح است قرار گرفته اند. هرکدام از عناصر این ساختار بزرگ مانند سدها، پلها، بندها، آسیاب ها، تونل ها و نهره های دست ساز در بسیاری نقاط دیگر دنیا نمونه های مشابهی دارند، اما آنچه که مجموعه آبی شوشتر را منحصر به فرد می سازد، ترکیب و هماهنگی اجزای این مجموعه است که آن را به دستگاهی منظم و پیچیده در دنیای باستان تبدیل کرده است. مجموعه سازه های آبی شوشتر در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

انوشه منصوری - 1386