درباره انجمن مفاخر معماری ایران

انجمن مفاخر معماری ایران

انجمن مفاخر معماری ایران به همت جمعی از پیشکسوتان و دست‏اندرکاران عرصه های گوناگون معماری و با اهداف فرهنگی و حمایتی همچون:

 • تثبیت جایگاه معماری و معماران در جامعه
 • حفظ و اشاعه فرهنگ معماری ایران
 • حمایت از ارزش‏های اخلاقی و خودباوری در میان معماران
 • جلب حمایت موثر و ایجاد انگیزه در بین مسئولان و دولتمردان برای توجه به این بخش از هویت و دانش متعالی ایران
 • دست‏یابی به برآیندی همسو در نیروهای کارآمد برای رسیدن به فرهنگ معماری قابل تامل و پاسخگو
 • حمایت از پژوهشگران ، مولفان و طراحان در زمینه فن آوری و تازه های معماری
 • حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
 • حمایت از آثار و مفاخر معماری ایران
 • حمایت از تشکل های فرهنگی- صنفی- علمی که برای اعتلای ارزش های معماری بوجود آمده و می آیند

شکل گرفته است و در تاریخ  1382/12/25 ، تحت شماره 16392 به ثبت رسیده است.

هیئت مدیره :
اعضای اصلی : ایرج شهروز تهرانی - سیدعلیرضا قهاری - علی نقی گلریز - خسرو منافی- انوشه منصوری
اعضای علی البدل : هما ادیب زاده - ابوالحسن میرعمادی

بازرسان :
بازرس قانونی (اصلی) : کیومرث بیات 
بازرس علی البدل : پرویز مختاری

رئیس هیئت مدیره :
سیدعلیرضا قهاری

اساسنامه انجمن مفاخر معماری ایران

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده 1: نام
انجمن مفاخر معماری ایران است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود .

ماده2- نوع فعالیت
کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا انجمن از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.

ماده 3-محل
مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران
به نشانی : خیابان مطهری - خیابان ترکمنستان - کوچه اقاقیا - شماره3 - واحد2 واقع است و در صورت لزوم می تواند برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه ، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده4- تابعیت
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده5- مدت
فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

ماده6-دارایی اولیه
انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ پنج میلیون ریال می باشد که توسط هیات مؤسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده7-هیات مؤسس بعد از تاسیس و معرفی هیات امناء تحت عنوان مؤسس مسئولیتی در انجمن نخواهند داشت. باستثناء دوره اول که هیئت مدیره همان هیئت مؤسس خواهد بود .

ماده8-اهداف انجمن عبارتند از :

 1. بزرگداشت آثار و مفاخر معماری و شهرسازی ایران
 2. حفظ و اشاعه فرهنگ معماری و شهرسازی ایران از طریق ارتقای سطح آموزش معماری در جامعه و نهادهای آموزشی.
 3. حمایت از پژوهش گران، مولفان، طراحان در زمینه تازه های معماری مرتبط با فرهنگ ایران زمین
 4. پژوهش در مورد معماری سنتی و بررسی میراث معماری و شهرسازی ایران
 5. حمایت از ایجاد فرهنگستان و تهیه دانشنامه و تبیین و تدوین تاریخ و نظام معماری و شهرسازی ایران.
 6. حمایت و مشخص نمودن رابطه محیط زیست و توسعه پایدار با معماری و شهرسازی
 7. تحقیق و پژوهش در معماری در رابطه با تکنولوژی معاصر
 8. حمایت از میراث معماری و شهرسازی ایران
 9. حمایت از دوستداران و حامیان مفاخر معماری و شهرسازی ایران
 10. ارائه و همفکری راه کارهای حفظ و نگهداری مفاخر معماری و شهرسازی ایران
 11. حمایت از مراکز و انجمن ها و نهادها ئی که به نحوی در آموزش و ارتقای فرهنگ و معماری و شهرسازی ایران فعالیت می کنند .

ماده9- طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده10-اعطای تسهیلات به اعضای هیات مؤسس، هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام و بازرسان انجمن ممنوع است .

ماده11-شرایط عضویت

کلیات:
برای نیل به اهداف عالیه انجمن، تداوم پشتوانه مالی و امکان همکاری عموم علاقمندان در برنامه های علمی و کاربردی انجمن، کلیه دوستداران و صاحبان اندیشه و تخصص( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) می توانند با احراز شرایط لازم به عضویت انجمن مفاخر معماری ایران درآیند.

عضویت انجمن بر دو نوع است: الف- عضویت وابسته و حقیقی  ب- عضویت پیوسته و افتخاری

الف- شرایط عضویت وابسته و حقیقی

 1. دارا بودن حداقل پانزده سال سابقه از فارغ التحصیلی و تقبل فعالیت در یکی از گروه های پژوهشی و علمی انجمن در مدت عضویت خود
 2. معرفی و تائید کتبی حداقل دونفر از اعضاء هیئت امناء
 3. پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق عضویت سالیانه(این مبلغ به مدت سه سال از تاریخ مصوبه ثابت خواهد بود)

توضیح: اعضاء وابسته و حقیقی در طول مدت عضویت از مزایای عضویت برخوردار می باشند و در صورت تمایل پس از سه سال عضویت متوالی در انجمن ، با ارائه مدارک و مستندات علمی و پژوهشی می توانند درخواست عضویت در هیئت علمی انجمن را بنمایند.

ب-شرایط عضویت پیوسته (اعم از حقیقی یا حقوقی )
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی با معرفی 5نفر از اعضاء هیئت امناء و تصویب حداقل یک سوم اعضاء هیئت امناء می توانند به عضویت پیوسته (افتخاری) انجمن درآیند. اشخاص پیوسته حقیقی از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می باشند. اشخاص حقوقی به منظور کمک به اهداف انجمن، بطور سالانه ورودیه تعیین شده برای اشخاص حقوقی را پرداخت خواهند نمود.

فصل دوم-ارکان

ماده12- ارکان انجمن عبارتند از: 1- مجمع عمومی،2- هیات مدیره، 3- مدیر عامل، 4- بازرسان

الف: مجمع عمومی

ماده 13- مجمع عمومی عبارتست از هیات امناء که به تعداد 45نفر در آغاز تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

ماده14-با توجه به نیاز به افزایش تعداد هیئت امناء در دوره های بعدی و نیز چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضاء هیات امناء بعلل: فوت، عزل و یا استعفاء غیر ممکن شود هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو هیات امناء انتخاب می نماید.

ماده15- مجمع عمومی عادی سالی یکبار در تیر ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله 15روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره،مدیر عامل، بازرس(بازرسان) یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد.

ماده 16-وظایف مجمع عموم عادی

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیات مدیره
 5. تعیین عضو جدید یا جانشین هیات امناء طبق مندرجات ماده 14
 6. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ودعوتنامه ها

ماده17- مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

 1. با درخواست هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرس
 2. با درخواست یک سوم از اعضاء هیات امناء
 • تبصره1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا 15روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
 • تبصره2: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
 • تبصره3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده18- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی و تصویب یا رد انحلال
 3. عزل بعض یا کل اعضاء هیات مدیره و بازرس و انتصاب اعضاء علی البدل

ماده19- جلسات مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند.

ب: هیات مدیره

ماده20- انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 5نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی البدل خواهد بود.

 • تبصره1: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
 • تبصره2:شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
 • تبصره3: انتخاب مجدد هیات مدیره بلامانع است.

ماده21-در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده22-هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد. بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده23-اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یکنفر دبیرخزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختیارات آنها را هیات امناء مشخص می نماید.

ماده24-هیات مدیره برای مدت 3سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر 3ماه قبل از پایان تصدی خود. از مجمع عمومی عادی هیات امناء بمنظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهد نمود.

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیات امناء، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر .

بطور کلی هیات مدیره می تواند هراقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیات امناء می باشد بنام انجمن انجام دهد.

 • تبصره1:جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امناء است. هیات مدیره کلیه اختیارت لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف انجمن دارا می باشد.
 • تبصره2: هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.
  مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد و عزل وی از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند باشد.
 • تبصره3: اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد .
 • تبصره4: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر انجمن معتبر خواهد بود .

ج: مدیر عامل

ماده26-مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد .

 1. نمایندگی قانونی مؤسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان مؤسسه در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هیات مدیره .
 3. نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه .
 4. اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد .
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی .
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی .
 7. تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره .
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر.
 9. درخواست برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 10. انجام سایر وظائف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود .

ماده27-حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود .

در صورتیکه مدیرعامل از اعضاء هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده28-مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هرصورت مدیرعامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد .

د: بازرسان

ماده29- مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 30- وظایف بازرس بشرح زیر است:

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
 2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 3. گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امناء .
 4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند .
 5. سایر وظائفی که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 31- بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 32- در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده33-هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .

فصل سوم- بودجه و مواد متفرقه

ماده 34- بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف،حبس، حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تامین می شود .

ماده35-درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هرسال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد .

 • تبصره 1: انجمن مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه ها وجود داشت در حساب مخصوصی بنام انجمن نزدیکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید .
 • تبصره2: سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود . به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده36- کلیه مدارک ، پرونده ها، و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود .
ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیات مدیره تعیین می نماید .

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده37- انجمن مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده38-انجمن مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده39-انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارند.

ماده40-انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم(اعم از منقول و غیرمنقول) دارایی انجمن را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام المنفعه مشابه که در داخل کشور فعالیت می نمایند واگذار نماید. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

ماده41-انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام می شود .

ماده42- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده43- این اساسنامه مشتمل بر 3فصل و 43ماده و 17تبصره در نشست مورخ 22/5/81 هیات مؤسس و هیات امناء به تصویب رسید .