فعالیت های انجمن مفاخر معماری ایران

ردیف فعالیت مسئول پروژه سال شروع
1 ثبت روز معمار در تقویم رسمی کشور دکتر سیاوش تیموری-دکتر محمدتقی رضایی حریری-دکتر ایرج اعتصام 1383
2 بازسازی و نوسازی بافت با ارزش و تاریخی بم انجمن 1383
3 ساماندهی محوطه تاریخی پاسارگاد انجمن -
4 بزرگداشت روز خلیج فارس مهندس حسین پرهمت 1383
5 جلوگیری ازعملیات اجرائی برج جهان نما در حریم میدان نقش جهان اصفهان انجمن -
6 شناسنامه ساختمان انجمن -
7 تدوین کتاب چهل ستون مهندس کیومرث بیات 1383
8 تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران دکتر سیروس باور 1383
9 معماری برای مخاطبین عام انجمن 1384
10 انتشار مقالات انجمن 1383
11 تدوین نظام جامع حفاظت از میراث ملی انجمن 1384
12 میراث مکتوب معماری و شهرسازی دکتر محمدمنصور فلامکی 1384
13 نکوداشت میراث معماری ایران دکتر رضا بهبهانی 1384
14 موزه ملی معماری انجمن 1384
15 ایجاد تشکل های معماری و معماران مهندس انوشه منصوری 1384
16 مهندسان ، بازسازی و مقاوم سازی روستاها مهندس عبدالرضا فرید نائینی 1384
17 درخواست جلوگیری از تخریب هتل لاله تهران انجمن 1384
18 اهداء لوح افتخار انجمن 1383-1384
19 کتاب سال معماری ایران انجمن 1386
20 مرکز اسناد و کتابخانه انجمن انجمن 1383
21 کتاب معماران ایران مهندس انوشه منصوری-مهندس سیدعلیرضا قهاری 1383
22 معماری مساجد دکتر حسین سلطان زاده 1385
23 پایتخت فرهنگی ایران مهندس ابوالحسن میرعمادی 1386
24 تشكیل سازمان های مردم نهاد ایرانشناسی دکتر ایرج شهروز تهرانی 1386
25 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مهندس پرویز مختاری 1386
26 معماری برای صنایع مهندس اردشیر سیروس 1385
27 هفته معماری برای معلولان دکتر نصراله پرنگی 1385
28 همکاری در بازسازی و تجهیز کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران انجمن 1385
29 سردیس مهندس سیدهادی میرمیران انجمن 1386
30 ایران شناسی و معرفی استان ها دکتر ایرج شهروز تهرانی 1385