خوزستان

دزفول - آسیاب های رعنا - 1388دزفول - آسیاب های رعنا
شوش - قلعه شوش - 1388شوش - قلعه شوش
شوش - کاخ آپادانا - 1388شوش- کاخ آپادانا
شوش - معبد چغازنبیل - 1388شوش- معبد چغازنبیل
شوشتر - منزل مستوفی - 1388شوشتر - منزل مستوفی
شوشتر - پل ساسانی - 1388شوشتر - پل ساسانی
اندیکا - بردنشانده - معبد اشکان-1386اندیکا - بردنشانده - معبد اشکان
اندیکا - سد ساسانی-1386اندیکا - سد ساسانی
اندیکا - امامزاده بابا زید-1386اندیکا - امامزاده بابا زید
دزفول - سیمای شهر قدیم-1379دزفول - سیمای شهر قدیم
دزفول - مسجد جامع-1379دزفول - مسجد جامع
شوش- سیمای شهر-1379شوش- سیمای شهر
شوشتر - امامزاده عبداله-1379شوشتر - امامزاده عبداله
شوشتر - برج کلاه فرنگی-1386شوشتر - برج کلاه فرنگی
شوشتر - بندمیزان-1386شوشتر - بندمیزان
شوشتر - پل بند خاکی-1379شوشتر - پل بند خاکی
مسجدسلیمان - چاه شماره یک-1386مسجدسلیمان - چاه شماره یک
شوشتر - آسیاب های سیکا-1386شوشتر - آسیاب های سیکا
شوشتر - شوشتر نو-1379شوشتر - شوشتر نو
مسجدسلیمان - آتشکده سرمسجدمسجدسلیمان - آتشکده سرمسجد