دزفول - مسجد جامع-1379

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--