شوشتر - امامزاده عبداله-1379

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--