شوشتر - بندمیزان-1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--