شوشتر - پل بند خاکی-1379

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--