شوشتر - پل ساسانی - 1388

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--