مسجدسلیمان - آتشکده سرمسجد

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--